महाराष्ट्र शासनाच्या महसलू णिभागाअंतगगत तलाठी (गट-क) संिगातील एकुण – 4644 पदांच्या सरळसेिा भरती

- जावहरातमहाराष्ट्र शासनाच्या महसलू णिभागाअंतगगत तलाठी (गट-क) संिगातील एकुण - 4644 पदांच्या सरळसेिा भरती करीता जमाबंदी आयक्ुत आणण संचालक, भणूम अणभलेख (महाराष्ट्र राज्य), पणु ेकायालयाकडून महाराष्ट्रातील एकुण 36 वजल्हाच्या केंद्रािरऑनलाइन (Computer Based Test) पणरक्षा घेण्यात येईल. अ.क्र संवगग ववभाग वेतन श्रेणी एकुण पदे 1. तलाठी महसलू व वन ववभाग S-8 :25500-81100 अवधक महागाई भत्ता व वनयमाप्रमाणेदेय इतर भत्ते 4644
4. पदसंख्या व आरक्षणासंदभात सवगसाधारण तरतदुी :- 4.1 पदसंख्या ि आरक्षणामध्येशासनाच्या संबंणधत णिभागांच्या सचू नेनसु ार बदल (कमी / िाढ) होण्याची शक्यता आहे. 4.2 पदसंख्या ि आरक्षणामध्येबदल झाल्यास याबाबतची घोषणा / सचू ना िेळोिेळी कायालयाच्या संकेतस्थळािर प्रणसध्द करण्यात येईल. संकेतस्थळािर प्रणसध्द करण्यात आलेल्या घोषणा / सचू नांच्या आधारेप्रस्ततृ पणरक्षेमधनू भराियाच्या पदाकणरता भरती प्रणक्रया राबणिण्यात येईल. 4.3 प्रस्ततु जाणहरातीमध्ये नमदू संिगामध्ये काही मागास प्रिगग ि समांतर आरक्षणाची पदे उपलब्ध नाहीत. तथाणप, जाणहरात प्रणसध्द झाल्यानंतर तसेच परीक्षेचा णनकाल अंणतम करेपयगत नव्यानेप्राप्त होणाऱ्या मागणीपत्रामध्येजाणहरातीत नमदू नसलेल्या मागास प्रिगग तसेच समांतर आरक्षणाकरीता पदेउपलब्ध होण्याची आणण णिद्यमान पदसंख्येमध्येबदल (कमी / िाढ) होण्याची शक्यता आहे. सदर बदललेली पदसंख्या / अणतणरक्त मागणीपत्राद्वारेप्राप्त पदेपरीक्षेचा णनकाल अंणतम करताना णिचारात घेतली जाईल. यास्ति परीक्षेच्या जाणहरातीमध्ये पद आरणक्षत नसल्यामळु े अथिा पदसंख्या कमी असल्यामळु े परीक्षेसाठी अजग सादर केला नसल्याची ि त्यामळु े णनिडीची संधी िाया गेल्याबाबतची तक्रार नंतर कोणत्याही टप्यािर णिचारात घेतली जाणार नाही. 2 4.4 मणहलांसाठी आरणक्षत पदांकणरता दािा करणाऱ्या उमेदिारांनी मणहला आरक्षणाचा लाभ घ्याियाचा असल्यास त्यांनी अजामध्ये न चकु ता महाराष्ट्राचे अणधिासी (Domiciled) असल्याबाबत प्रमाणपत्र सादर करािे. तसेच महाराष्ट्र शासन, मणहला ि बालणिकास णिभाग, शासन णनणगय क्र.मणहआ 2023/प्र.क्र.123/काया-2 णद.4 मे2023 अन्ियेखल्ुया गटातील मणहलांकणरता आरक्षीत असलेल्या पदािरती णनिडीकणरता नॉन णक्रणमलेअर प्रमाणपत्राची अट रद्द करणेत आलेली आहे. तसेच, अनसु णूचत जाती ि अनसु णुचत जमाती िगळता अन्य मागास प्रिगातील मणहलांकणरता आरणक्षत असलेल्या पदािरील णनिडीसाठी दािा करु इच्च्िणाऱ्या मणहलांना त्या- त्या मागास प्रिगासाठी इतर मागासिगग ि बहुजन कल्याण णिभाग तसेच सामान्य प्रशासनाकडून िेळोिेळी णिणहत करण्यात आल्याप्रमाणे नॉन णक्रणमलेअर प्रमाणपत्र सादर करणेआिश्यक आहे. 4.5णिमक्ुत जाती (अ), भटक्या जमाती (ब), भटक्या जमाती (क) ि भटक्या जमाती (ड) प्रिगासाठी आरणक्षत असलेली पदे आंतरपणरितगनीय असनू आरणक्षत पदासाठी संबंणधत प्रिगातील योग्य ि पात्र उमेदिार उपलब्ध न झाल्यास अद्ययाित शासन धोरणाप्रमाणेउपलब्ध प्रिगातील उमेदिाराचा णिचार गणु ित्तेच्या आधारािर करण्यात येईल. 4.6 एखादी जात / जमात राज्य शासनाकडून आरक्षणासाठी पात्र असल्याचे घोणषत केली असल्यासच तसेच सक्षम प्राणधकाऱ्यानेप्रदान केलेले जात प्रमाणपत्र Caste Certificate) उमेदिाराकडे अजग करतानाच उपलब्ध असेल तर संबंणधत जात / जमातीचे उमेदिार आरक्षणाच्या दाव्यासाठी पात्र असतील. 4.7 समांतर आरक्षणाबाबत शासन पणरपत्रक सामान्य प्रशासन णिभाग क्र. एसआरव्ही-1012/प्र.क्र.16/12/16-अ णद.13ऑगस्ट 2014 तसेच शासन शध्ुदीपत्रक, सामान्य प्रशासन णिभाग, क्र.संकीणग-1118/प्र.क्र. 39/16-अ, णद.19 णडसेंबर 2018 आणण तद्नंतर शासनाने यासंदभात िेळोिेळी णनगगणमत केलेल्या आदेशानसु ार कायगिाही करण्यात येईल. 4.8आर्थथकदष्ट्ृटया दबु गल घटकांतील (ईडब्लएूस) उमेदिारांकरीता शासन णनणगय, सामान्य प्रशासन, णिभाग क्र: राआधो-4019/प्र.क्र31/16- अ णद.12 फेब्रिु ारी, 2019 ि णद.31 मे2021 अन्ियेणिणहत करण्यात आलेलेप्रमाणपत्र पडताळणीच्या िेळी सादर करणेआिश्यक राहील. 4.9 शासन पणरपत्रक, सामाणजक न्याय ि णिशेष सहाय्य णिभाग, सीबीसी-2012/प्र.क्र. 182/णिजाभज-1, णद.25 माचग, 2013 अन्ियेणिणहत कायगपध्दतीनसु ार तसेच शासन शध्ुदीपत्रक संबंणधत जाणहरातीमध्येनमदू अजग स्िीकारण्याचा अंणतम णदनांक संबंणधत उमेदिार उन्नत आणण प्रगत व्यक्ती / गटामध्येमोडत नसल्याबाबतची पडताळणी करण्यासाठी गणृहत धरण्यात येईल. 4.10 शासन पणरपत्रक, सामाणजक न्याय ि णिशेष सहाय्य णिभाग, सीबीसी-2013/प्र.क्र. 182/णिजाभज-1, णद.17 ऑगस्ट, 2013 अन्िये जारी करण्यात आलेल्या आदेशानसू ार उन्नत आणण प्रगत व्यक्ती / गट यामध्येमोडत नसल्याचे नॉन – णक्रमीलेअर प्रमाणपत्राच्या िैधतेचा कालािधी णिचारात घेण्यात येईल. 4.11 सेिा प्रिेशाच्या प्रयोजनासाठी शासनानेमागास म्हणनू मान्यता णदलेल्या समाजाच्या ियोमयादेमध्येसिलत घेतलेल्या उमेदिारांचा अराखीि (खलु ा) पदािरील णनिडीकरीता णिचार करणेबाबत शासनाच्या धोरणानसु ार कायगिाही करण्यात येईल. याबाबतचा तपशील कालािधी णिचारात घेण्यात येईल. 4.12 अराखीि (खलु ा) उमेदिारांकरीता णिणहत केलेल्या ियोमयादा तसेच इतर पात्रता णिषयक णनकषासंदभातील अटींची पतु गता करणाऱ्या सिगउमेदिारांचा (मागासिगीय उमेदिारांसह) अराखीि (खलु ा) सिगसाधारण पदािरील णशफारशीकरीता णिचार होत असल्याने, सिग आरणक्षत प्रिगातील उमेदिारांनी त्यांच्या प्रिगासाठी पद आरणक्षत / उपलब्ध नसले तरी, अजामध्येत्यांच्या मळू प्रिगासंदभातील माणहती अचकू पणेनमदू करणेबंधनकारक आहे. 4.13 कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाचा लाभ हा केिळ महाराष्ट्राचे सिगसामान्य रणहिासी असणाऱ्या उमेदिारांना अनज्ञु ेय आहे. सिगसामान्य रणहिासी या संज्ञेला भारतीय लोकप्रणतणनणधत्ि कायदा 1950 च्या कलम 20 अनसु ार जो अथगआहेतोच अथगअसेल. 4.14 कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाचा (सामाणजक अथिा समांतर) अथिा सोयी सिलतींचा दािा करणाऱ्या उमेदिाराकडे संबंणधत कायदा / णनयम /आदेशानसु ार णिणहत नमन्ुयातील प्रस्तुत जाणहरातीस अनसु रून अजग स्िीकारण्यासाठी णिणहत केलेल्या णदनांकापिू ीचे िैध प्रमाणपत्र उपलब्ध असणेअणनिायगआहे. 4.15 सामाणजक ि समांतर आरक्षणासंदभात णिणिध न्यायालयामध्ये दाखल न्यायप्रणिष्ट्ट प्रकरणी अंणतम णनणगयाच्या अधीन राहून पदभरतीची कायगिाही करण्यात येईल. 4.16 खेळाडूआरक्षण :- 4.16.1 शासन णनणगय, शालेय णशक्षण ि क्रीडा णिभाग, क्रमांक राक्रीधो-2002/प्र.क्र.68/क्रीयसु े-2, णदनांक 1 जलु ै, 2016 तसेच शासन शध्ुदीपत्रक, शालेय णशक्षण ि क्रीडा णिभाग, क्रमांक: राक्रीधो-2002/प्र.क्र68/क्रीयसु े-2 णदनांक 18 ऑगस्ट , 2016, 3 शध्ुदीपत्रक णद.10 ऑक्टोंबर2017, शासन णनणगय शालेय णशक्षण ि क्रीडा णिभाग, क्रमांक: संकीणग-1716/ प्र.क्र18/क्रीयसु े-2, णदनांक 30 जनू , 2022 आणण तद्नंतर शासनानेयासंदभात िेळोिेळी णनगगणमत केलेल्या आदेशानसु ार प्राणिण्य प्राप्त खेळाडू आरक्षणासंदभात तसेच ियोमयादेतील सिलतीसंदभात कायगिाही करण्यात येईल. 4.16.2 प्राणिण्य प्राप्त खेळाडूव्यक्तींसाठी असलेल्या आरक्षणाचा दािा करणाऱ्या उमेदिारांच्या बाबतीत क्रीडा णिषयक णिणहत अहगता धारण करीत असल्याबाबत सक्षम प्राणधकाऱ्यानेप्रमाणणत केलेलेपात्र खेळाचेप्राणिण्य प्रमाणपत्र परीक्षेस अजगसादर करण्याच्या अंणतम णदनांकाचेलकिा तत्पिू ीचेअसणेबंधनकारक आहे. 4.16.3 खेळाचेप्राणिण्य प्रमाणपत्र योग्य दजाचेअसल्याबाबत तसेच तो खेळाडूउमेदिार खेळाडूसाठी आरणक्षत पदािरील णनिडीकरीता पात्र ठरतो, या णिषयीच्या पडताळीकरीता त्यांचेप्राणिण्य प्रमाणपत्र संबंणधत णिभागीय उपसंचालक कायालयाकडेपिू ग परीक्षेस अजग सादर करण्याच्या णदनांकापिू ीच सादर केलेले असणे बंधनकारक आहे. अन्यथा प्राणिण्य प्राप्त खेळाडूसाठी आरक्षणाकरीता पात्र समजण्यात येणार नाही. 4.16.4 एकापेक्षा जास्त खेळांची प्राणिण्य प्रमाणपत्रे असणाऱ्या खेळाडूउमेदिाराने एकाच िेळेस सिग खेळांची प्राणिण्य प्रमाणपत्रे प्रमाणणत करण्याकरीता संबंणधत उपसंचालक कायालयाकडेसादर करणेबंधनकारक आहे. 4.16.5 परीक्षेकरीता अजगसादर करतांना खेळाडूउमेदिारांनी णिणहत अहगता धारण करीत असल्याबाबत सक्षम प्राणधकारीऱ्यानेप्रमाणणत केलेलेप्राणिण्य प्रमाणपत्र तसेच त्यांचेप्राणिण्य प्रमाणपत्र योग्य असल्याबाबत तसेच खेळाडूकोणत्या संिगातील खेळाडूसाठी आरणक्षत पदािरील णनिडीकरीता पात्र ठरतो, याणिषयीचा सक्षम प्राणधकाऱ्याने प्रदान केलेले प्राणिण्य प्रमाणपत्र पडताळणीबाबतचा अहिाल सादर केला तरच उमेदिारांचा संबंणधत संिगातील खेळाडूसाठी आरणक्षत पदािर णशफारस / णनयक्ुतीकरीता णिचार करण्यात येईल. 4.17 वदवयांग आरक्षण:- 4.17.1 णदव्यांग व्यक्ती हक्क अणधणनयम 2016 च्या आधारे शासन णनणगय सामान्य प्रशासन णिभाग, क्रमांक णदव्यांग 2018/प्र.क्र.114/16-अ णदनांक 29 मे, 2019 तसेच यासंदभात शासनाकडून िेळोिेळी जारी करण्यात आलेल्या आदेशानसु ार णदव्यांग व्यक्तींच्या आरक्षणासंदभात कायगिाही करण्यात येईल. 4.17.2 महाराष्ट्र शासन महसलू ि िन णिभागाकडील, शासन णनणगय क्र.संकीणग-2020/प्र.क्र.79/ई-1अ णद.29 जनू 2021 अन्िये तलाठी सिंगाकणरता णदव्यांगांची पदे सणुनच्श्चत करणेत आलेली आहे. सदरचा तपशील सोबतच्या पवरवशष्ट्ट- 2 प्रमाणे आहे. 4.17.3 णदव्यांग व्यक्तींसाठी असलेली पदेभराियाच्या एकूण पदसंख्येपैकी असतील. 4.17.4 णदव्यांग व्यक्तींची संबंणधत संिगग/ पदाकरीता पात्रता शासनाकडून िेळोिेळी णनगगणमत केलेल्या आदेशानसु ार राहील. 4.17.5 णदव्यांग व्यक्तींसाठी आरणक्षत पदांिर णशफारस करताना उमेदिार कोणत्या सामाणजक प्रिगातील आहे, याचा णिचार न करता णदव्यांग गणु ित्ता क्रमांकानसु ार त्यांची णशफारस करण्यात येईल. 4.17.6 संबंणधत णदव्यांगत्िाच्या प्रकारचेणकमान 40 % णदव्यांगत्िाचेप्रमाणपत्र धारक उमेदिार / व्यक्ती आरक्षण तसेच णनयमानसु ार अनज्ञु ेय सोयी/ सिलतीसाठी पात्र असतील. 4.17.7 लक्षणीय णदव्यांगत्ि असलेलेउमेदिार / व्यक्ती खालील सिलतींच्या दाव्यास पात्र असतील:- अ. णदव्यांगत्िाचे प्रमाण णकमान 40 % अथिा त्यापेक्षा जास्त असल्यास तसेच पद लक्षणीय णदव्यांग व्यक्तीसाठी आरणक्षत असल्यास णनयमानसु ार अनज्ञू ेय आरक्षण ि इतर सोयी सिलती. ब. णदव्यांगत्िाचेप्रमाण णकमाण 40 % अथिा त्यापेक्षा जास्त असल्यास तसेच पद संबंणधत णदव्यांग प्रकारासाठी सणुनच्श्चत केले असल्यास णनयमानसु ार अनज्ञु ेय सोयी -सिलती. 4.17.8 णदव्यांग व्यक्तीसाठी असलेल्या ियोमयादेचा अथिा इतर कोणत्याही प्रकारचा फायदा घेऊ इच्च्िणाऱ्या उमेदिारांनी शासन णनणगय, सािगजणनक आरोग्य णिभाग, क्रमांक अप्रणक-2018 प्र.क्र. 46/आरोग्य-6 णदनांक 14 सप्टेंबर, 2018 मधील आदेशानसु ार केंद्र शासनाच्या www.swavlambancard.gov.in अथिा SADM संगणकीय प्रणालीद्वारेणितणरत करण्यात आलेलेनिीन नमन्ुयातील णदव्यांगत्िाचेप्रमाणपत्र सादर करणेअणनिायगआहे. 4 4.18 अनाथ आरक्षण :- 4.18.1 अनाथ व्यक्तींचेआरक्षण शासन णनणगय, मणहला ि बालणिकास णिभाग, शासन णनणगय क्रमांक अनाथ- 2022/प्र.क्र/122/का-03 णद.6 एणप्रल 2023, ि समक्रमांकाचेशासन परूक पत्र णद.10 मे2023, तसेच यासंदभात शासनाकडून िेळोिेळी जारी करण्यात येणाऱ्या आदेशानसु ार राहील. 4.18.2 महाराष्ट्र शासन, मणहला ि बालणिकास णिभागा कडील, शासन णनणगय क्रमांक अनाथ-2018/प्र.क्र. 182/का-03 णदनांक णद. 6 सप्टेंबर 2022 तसेच णद.6 एणप्रल 2023, अन्ियेअनाथ प्रिगासाठी दािा दाखल करणाऱ्या उमेदिाराने अजग सादर करतेिेळी मणहला ि बाल णिकास णिभागाकडील सक्षम प्राणधकारी यांचेप्रमाणपत्र सादर करणेआिश्यक राहील. अन्य यंत्रणेकडून णितरीत करण्यात आलेलेप्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येणार नाही. 4.18.3 अनाथ आरक्षणाचा लाभ घेऊन शासन सेिेत रुजूहोणाऱ्या उमेदिाराला अनाथ प्रमाणपत्र पडताळणीच्या अधीन राहून तात्परुत्या स्िरुपात णनयक्ुती देण्यात येईल. णनयक्ुती पश्चात 6 मणहन्याच्या कालािधीत आयक्ुत, मणहला ि बालणिकास पणु ेयांचेकडून अनाथ प्रमाणपत्राची पडताळणी करुन घेण्याची जबाबदारी संबंणधत णनयक्ुती प्राणधकारी / णिभाग प्रमखु यांची राहील. 4.18.4 अनाथांसाठी आरणक्षत पदािर गणु ित्तेनसु ार णनिड झालेल्या उमेदिारांचा समािेश उमेदिार ज्या सामाणजक प्रिगाचा आहे, त्या प्रिगातनू करण्यात येईल. 4.19 माजी सैवनक आरक्षण :- 4.19.1 गणु ित्ता यादीमध्येयेणाऱ्या माजी सैणनक उमेदिारांनी णजल्हा सैणनक बोडात नािनोंदणी केली असल्यास मळु प्रमाणपत्र ि इतर आिश्यक कागदपत्रे तपासणीच्या िेळी सादर करणे आिश्यक आहे. णनिड झालेल्या माजी सैणनक उमेदिारांच्या कागदपत्रांची सक्षम अणधकाऱ्याकडून पडताळणी झाल्याणशिाय त्यांना णनयक्ुती आदेश देण्यात येणार नाहीत. महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन णिभाग, शासन णनणगय क्र. आरटीए-1082/3502/सीआर-100/16-अ णद. 2 सप्टेंबर 1983 नसु ार अ. माजी सैणनकांसाठी आरणक्षत असलेल्या पदांिर भरती करताना यध्ुद काळात लकिा यध्ुद नसताना सैन्यातील सेिेमळु ेणदव्यांगत्ि आले असल्यास असा माजी सैणनक 15 % राखीि पदांपैकी उपलब्ध पदांिर प्राधान्य क्रमानेणनयक्ुती देण्यास पात्र राहील. ब. यध्ुद काळात लकिा यध्ुद नसताना सैणनकी सेिेत मतृ झालेल्या लकिा अपंगत्ि येऊन त्यामळु े नोकरीसाठी अयोग्य झालेल्या माजी सैणनकाच्या कुटंुबातील फक्त एका व्यच्क्तला त्या नंतरच्या पसंती क्रमाने15 टक्के आरणक्षत पदापैकी उपलब्ध पदािर णनयक्ुतीस पात्र राहील. तथाणप, सदर उमेदिारानेतलाठी पदासाठी आिश्यक शैक्षणणक अहगता धारण केलेली असणेआिश्यक आहे. 4.20 प्रकल्पग्रसतांसाठीचेआरक्षण :- शासन णनणगय, सामान्य प्रशासन णिभाग, क्रमांक : एईएम-1080/35/16-अ णदनांक 20 जानेिारी 1980 तसेच यासंदभात शासनाकडून िेळोिेळी नमदू करण्यात येणाऱ्या आदेशानसु ार प्रकल्पग्रस्तांसाठीचेआरक्षण राहील. गणु ित्ता यादीमध्येयेणाऱ्या प्रकल्पग्रस्त उमेदिारांनी सक्षम अणधकारी यांचेकडील प्रकल्पग्रस्त असलेबाबतचे शासकीय नोकरी णमळणेसाठी णिणहत केलेले मळु प्रमाणपत्र कागदपत्रे तपासणीच्या िेळी सादर करणे बंधनकारक राहील. लेखी परीक्षेत णनिड झालेल्या प्रकल्पग्रस्त उमेदिाराचे मळु प्रमाणपत्र हे संबंणधत प्रमाणपत्र णनगगणमत करणाज्या अणधकारी यांचे कायालयाकडून पडताळणी करुन घेतले जाईल. सदर पडताळणी अंती प्राप्त होणाऱ्या अहिालाच्या आधारेसदर प्रिगातील उमेदिारांना णनयक्ुती आदेश देणेबाबतची कायगिाही करण्यात येईल. 4.21 भकूंपग्रसतांसाठीचेआरक्षण :- गणु ित्ता यादीमध्येयेणाऱ्या भकू ंपग्रस्त उमेदिारांनी सक्षम अणधकारी यांचेकडील भकू ंपग्रस्त असलेबाबतचेशासकीय नोकरी णमळणेसाठी णिणहत केलेलेमळु प्रमाणपत्र कागदपत्रेतपासणीच्या िेळी सादर करणेबंधनकारक राहील. लेखी परीक्षेत णनिड झालेल्या भकू ंपग्रस्त उमेदिाराचेमळु प्रमाणपत्र हेसंबंणधत प्रमाणपत्र णनगगणमत करणाऱ्या अणधकारी यांचेकायालयाकडून पडताळणी करुन घेतलेजाईल. सदर पडताळणी अंती प्राप्त होणाऱ्या अहिालाच्या आधारेसदर प्रिगातील उमेदिारांना णनयक्ुती आदेश देणेबाबतची कायगिाही करण्यात येईल. 4.22 पदवीधर अंशकालीन कमगचारी यांच्याकरीता आरक्षण :- शासन णनणगय, सामान्य प्रशासन णिभाग क्र.पअंक-1009/प्र.क्र.200/2009/16-अ, णद.27.10.2009 ि क्र.अशंका- 1913/प्र.क्र.57/2013/16-अ, णद.19/9/2013 नसू ार शासकीय कायालयामध्ये3 िषापयंत दरमहा मानधनािर काम केलेल्या उमेदिाराने सदरच्या अनभु िाची रोजगार मागगदशगन केंद्रामध्ये नोंद केलेली असणेआिश्यक राहील. णनिड झालेल्या अंशकालीन कमगचाऱ्यांची त्यांच्या अनभु िाचेसेिायोजन कायालयाकडील मळु प्रमाणपत्र ि तहणसलदार यांचेकडील प्रमाणपत्र कागदपत्रांच्या पडताळणीच्या िेळी सादर करणेआिश्यक राहील. 5 5. तलाठी (पेसा क्षेत्रातील) पदांसाठी अजग सादर करणाऱ्या उमेदवारांसाठी महत्वाच्या सचू ना :- 1) पेसा (PESA) क्षेत्रातील तलाठी पदेम्हणजेच अनसु णूचत क्षेत्रातील तलाठी पदेहोय. 2) शासन अणधसचू ना क्र.आरबी/टीसी/ई-13013 (4) नोणटणफकेशन-1474/2014 णद.9/6/2014 नसु ार सदर पदेआिश्यक शैक्षणणक अहगता असलेल्या ‘सथावनक अनसु वूचत जमातीच्या’ उमेदिारांमधनू भरण्यात येतील. 3) स्थाणनक अनसु णूचत जमातीचा उमेदिार याचा अथग “जेउमेदिार स्ित: लकिा त्यांचेिैिाणहक साथीदार लकिा ज्यांचेमाता णपता लकिा आजी- आजोबा हे णद.26 जानेिारी 1950 पासनू आजपयंत संबंणधत णजल्हयाच्या अनसु णूचत क्षेत्रात सलगपणे राहत आलेआहेत, असेअनसु णूचत जमातीचेउमेदिार ” असा होय. 4) अनसु णूचत जमातीचे उमेदिार स्ित: लकिा त्यांचे िैिाणहक साथीदार लकिा ज्यांचे माता णपता लकिा आजी- आजोबा संबंणधत णजल्हयाच्या अनसु णूचत क्षेत्रामध्ये णद.26 जानेिारी 1950 पासनू सातत्याने िास्तव्य करीत आहेत. असे उमेदिार तलाठी (पेसा क्षेत्रातील) पदासाठी अजगकरू शकतील. 5) अनसु णूचत क्षेत्रातील उमेदिाराकडेअनसु णूचत क्षेत्रातील स्थाणनक (मळू ) रणहिासी असल्याबाबतचा महसलू ी परुािा असणेआिश्यक आहे. तसेच सदर उमेदिारांनी अंणतम णनिड झाल्यानंतर त्यांना णनयक्ुती देण्यापिु ी त्यांनी अनसु णूचत क्षेत्रामधील स्थाणनक रणहिासी असल्याबाबत सादर केलेल्या महसलू ी परुाव्याबाबत पडताळणी केली जाईल. त्यानंतरच णनिड झालेल्या उमेदिारांना अनसु णूचत क्षेत्रात (पेसा) णनयक्ुती णदली जाईल. 6) अनसु णूचत (पेसा) क्षेत्रातील अनसु णूचत जमाती व्यणतणरक्त अन्य संिगाची पदेही स्ितंत्रपणेदशगणिण्यात आलेली नसनू पणरणशष्ट्ट -1 मध्येसामाणजक ि समांतर आरक्षणात एकणत्रत दशगणिण्यात आलेली आहे. 6. पदाच्या वनवडीसाठी कायगपध्दती, आवश्यक कागदपत्रेतसेच महत्वाच्या अटी व शती (सवग उमेदवारांसाठी ) :- 6.1 तलाठी पदासाठी अजगकेलेला उमेदिार हा महाराष्ट्र राज्याचा रणहिासी असािा ि त्याचेकडेमहाराष्ट्र राज्याचेअणधिास प्रमाणपत्र असणे आिश्यक आहे. 6.2 तलाठी पदासाठी अजग केलेल्या उमेदिारांसाठी शासन णनणगय क्र.णरपभ/प्र.क्र/66/2011/ई-10णद.17 जनू 2011 नसु ार ज्या पणरक्षाथीकडे अणधिास प्रमाणपत्र (Domicile Certificat) उपलब्ध नसल्यास त्यांनी त्यांचा जन्म महाराष्ट्र राज्यात झाला असल्याचा जन्म दाखला (Birth Certificate) सादर करणेआिश्यक आहे. अशा प्रकरणात अणधिास प्रमाणपत्राची अट लागूराहणार नाही. सदर पणरक्षाथीकडे अणधिास प्रमाणपत्र तसेच जन्म तारखेचा दाखला उपलब्ध नसल्यास, त्या पणरक्षाथीनेआपला शाळा सोडल्याचा दाखला सादर करणे आिश्यक राहील. परंतूसदर शाळा सोडल्याच्या दाखल्यामध्ये त्या पणरक्षाथीचा जन्म हा महाराष्ट्र राज्यात झाल्याची नोंद असणे आिश्यक आहे. अशा प्रकरणात अणधिास प्रमाणपत्राची अट लागूराहणार नाही. ज्या उमेदिाराचा जन्म महाराष्ट्र राज्यात झाला नसेल परंतूमहाराष्ट्र राज्यातील रणहिास सलग 15 िषेि त्यापेक्षा अणधक कालािधीचा आहे अशा परीक्षाथी / उमेदिारांसाठी अणधिास प्रमाणपत्र (Domicile Certificat) आिश्यक राहील. 6.3 उमेदिारानेअजग केला अथिा णिणहत अहगता धारण केली म्हणजेपरीक्षेला बोलाणिण्याचा अथिा णनयक्ुतीचा हक्क प्राप्त झाला असे नाही. 6.4 आरणक्षत मागास प्रिगाचा दािा करणाऱ्या उमेदिारांना ज्या संदभातील सक्षम अणधकाऱ्याने णदलेले जात प्रमाणपत्र (Caste Certificate) ि उपलब्ध असल्यास जात िैधता प्रमाणपत्र (Validity Certificate) णनिडीअंती सादर करणेआिश्यक आहे. 6.5 जात िैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्यास, शासन णनणगय, सामान्य प्रशासन णिभाग क्र.बीसीसी-2011/प्र.क्र.1064/2011/16-ब, णद.12/12/2011 मधील तरतदुीनसु ार, याणचका क्र.2136/2011 ि अन्य याणचकांिर मा.मंबु ई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने णद.25/8/2011 रोजी णदलेल्या आदेशाच्या णिरोधात मा.सिोच्च न्यायालय, निी णदल्ली येथे दाखल केलेल्या एसएलपी मधील आदेशाच्या अधीन राहून तात्परूतेणनयक्ुत आदेश णनगगणमत केल्याच्या णदनांकापासनू 06 मणहन्याचेआत जात िैधता प्रमाणपत्र सादर करणेअणनिायगआहे, अन्यथा त्यांची णनयक्ुती पिु गलक्षी प्रभािानेरद्द करण्यात येईल. 6.6 उमेदिारांना परीक्षेसाठी स्िखचानेउपच्स्थत रहािेलागेल. पणरक्षेसाठी नेमनू णदलेल्या पणरक्षा केंद्रािर णदलेल्या िेळेपिु ी 1 तास अगोदर उपच्स्थत रहािे. 6.7 णनयक्ुती होणाऱ्या उमेदिारास शासन णनणगय णद.21/10/2005 नसु ार लागुकरण्यात आलेली निीन पणरभाणषक अंशदायी णनित्तृ ीिेतन योजना (New Defined Contributory Pension Scheme) लागूराहील. त्यांना महाराष्ट्र नागरी सेिा (णनित्तृ ीिेनाचेअंशराशीकरण) 6 णनयम 1984 आणण सिगसाधारण भणिष्ट्य णनिाहणनधी योजना लागूराहणार नाही. तथाणप, सदर णनयमात भणिष्ट्यात काही बदल झाल्यास त्याप्रमाणेयोजना लागूराहील. 6.8 सदर भरती प्रणक्रया राज्यस्तरािरुन एकणत्रतणरत्या राबणिली जात असली तरी, सदर तलाठी संिगाची यादी तयार करताना त्या- त्या णजल्हयात भराियाच्या पदांचा णिचार करुन, प्रत्येक णजल्हयाची स्ितंत्र णनिड यादी तयार करण्यात येऊन त्यानसु ार प्रत्येक णजल्हयाची स्ितंत्र णनिड यादी जाहीर केली जाईल. उमेदिारास णमळालेलेगणु त्यानेअजग केलेल्या णजल्हयाकरीताच णिचाराथग घेतलेजातील ि त्याचा अन्य णजल्हयातील णनिड यादीशी कोणताही संबंध असणार नाही. 6.9 उमेदिारांना ज्या णजल्हयाच्या णनिडसचू ी मध्ये णनिड जाहीर केली आहे अशा पात्र उमेदिारांना संबंणधत णजल्हा हेच णनयक्ुतीसाठी कायगक्षेत्र असणार आहे. णनिडसचू ीतील उमेदिार आिश्यक ती पात्रता पणू गकरतील त्यांना कागदपत्रेपडताळणीअंती िैद्यकीय ि चाणरत्र पडताळणी पणू गकरुन णनयक्ुतीपत्र देण्यात येतील. णनयक्ुती बाबतचेसिगअणधकार हेसंबंणधत णजल्हयाचेणजल्हाणधकारी यांना असतील. 6.10 अंणतम णनिड यादीतील पात्र उमेदिारांनी सादर केलेल्या णिणिध प्रमाणपत्राच्या साक्षांणकत प्रती मळु प्रमाणपत्राचेआधारे कागदपत्रे तपासणीिेळी तपासण्यात येतील. सदर प्रमाणपत्राच्या साक्षांणकत प्रती मळु प्रमाणपत्राच्या आाधारेकागदपत्र तपासण्याच्या िेळी उपलब्ध करुन देणे उमेदिारांना बंधनकारक राहील. त्यामधील प्रमाणपत्रे खोटी लकिा चकु ीची आढळल्यास संबंणधत उमेदिारास अपात्र ठरिण्यात येईल. 7. शैक्षवणक अहगता – 7.1 जाणहरातीमध्येनमदु पदांसाठी अजगकरणेकामी जाणहरात प्रणसध्दी णद.26/06/2023 रोजी उमेदिारानेपढु ील प्रमाणे शैक्षणणक अहगता पणु गत: धारण करणेआिश्यक आहे.  महाराष्ट्र शासन महसलू ि िन णिभाग मंबु ई यांचेकडील णद.1 जलु ै 2010 च्या अणधसचू नेनसु ार उमेदिार कोणत्याही शासन मान्यताप्राप्त णिद्यापीठाचा पदिीधर असािा.  शासन णनणगय, माणहती तंत्रज्ञान (सा.प्र.णि.) क्र.मातंस-2012 /प्र.क्र277/39, णद.4/2/2013 मध्ये नमदू केल्यानसु ार संगणक/ माणहती तंत्रज्ञान णिषयक परीक्षा उत्तीणग असणेआिश्यक आहे. नसल्यास, शासन णनणगय, सामान्य प्रशासन णिभाग क्र.प्रणशक्षण2000/प्र.क्र61/2001/39, णद.19/3/2003 नसु ार संगणकाची अहगता णनयक्ुतीच्या णदनांकापासनू 2 (दोन) िषाच्या आत प्राप्त करणे आिश्यक राहील.  मराठी भाषेचेज्ञान आिश्यक आहे.  माध्यणमक शालांत परीक्षेत मराठी / लहदी णिषयाचा समािेश नसल्यास, णनिड झालेल्या उमेदिारांना एतदथग मंडळाची मराठी / लहदी भाषा पणरक्षा उत्तीणगहोणेआिश्यक राहील. 7.2 माजी सैवनकांच्या शैक्षवणक अहगता : – पदिी ही पात्रता असलेल्या आणण तांणत्रक अथिा व्यािसाणयक कामाचा अनभु ि आिश्यक ठरणिलेला नसलेल्या पदांच्या बाबतीत 15 िषेसेिा झालेल्या माजी सैणनकांनी एस.एस.सी उत्तीणग असल्याचेलकिा इंणडयन आमी स्पेशल सर्थटणफकेट एज्यकु ेशन अथिा तत्सम प्रमाणपत्र असल्यास तेअशा पदांना अजगकरु शकतात
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

×