मदत व पुनर्वसन विभाग, महाराष्ट्र शासन नैसर्गिक आपत्ती आधार प्रमाणीकरण यादी पिंपळगाव कि

2324RNRHR4096PIM02677409LINA NARAYAN PISARIWARPIMAPGAON KI11538761780SBIN002005710200
2324RNRHR4096PIM02618420ASHOK VYANKANNA JALAGAMWARPIMAPGAON KI54154025417MAHG000415410200
2324RNRHR4096PIM02618421VENKATRAO AANDARAO NEMMANIWARPIMAPGAON KI33510289094IPOS000000110200
2324RNRHR4096PIM02090217RAMDAS TUKARAM KUNTWADPimpalgaon ki106911111016584UTIB0SNDCC12584
2324RNRHR4096PIM02049767ANIL KISHANRAO ETKEPILEWARPimpalgaon ki106911111016565UTIB0SNDCC12040
2324RNRHR4096PIM02049768Ashok vyankanna JalagamvarPimpalgaon ki106911111016479UTIB0SNDCC11224
2324RNRHR4096PIM02049769Kaveri Anil NemmanivarPimpalgaon ki80048067384MAHG0041541088
2324RNRHR4096PIM02049770Kavita Sanjay BarevarPimpalgaon ki106911111016617UTIB0SNDCC11088
2324RNRHR4096PIM02049771Kishan Maroti SudevadPimpalgaon ki106911111016626UTIB0SNDCC11496
2324RNRHR4096PIM02049772Lina Narayan PisarivarPimpalgaon ki106911111016624UTIB0SNDCC11496
2324RNRHR4096PIM02049773Narasigrao ganganna nemanivarPimpalgaon ki106911111016589UTIB0SNDCC11224
2324RNRHR4096PIM02049774NARENDRA MUKUNDRAO SIRMANWARPimpalgaon ki106911111019988UTIB0SNDCC15168
2324RNRHR4096PIM02049775Padma Jaganna TatipelliPimpalgaon ki106911111016498UTIB0SNDCC11088
2324RNRHR4096PIM02049776PRAVIN NARASHINGRAO NEMMANIWARPimpalgaon ki31848614371SBIN00200572176
2324RNRHR4096PIM02049777Priyanka Nagorao NemmanivarPimpalgaon ki106911111016497UTIB0SNDCC11768
2324RNRHR4096PIM02049778RAMDAS TUKARAM KUNTWADPimpalgaon ki106911111016584UTIB0SNDCC12584
2324RNRHR4096PIM02049779SAVITA RAJESH THOMBAREPimpalgaon ki106911111008728UTIB0SNDCC11904
2223RNRHR4096PIM01119419Naresh Ramlu KavativarPimpalgaon ki106911111006401UTIB0SNDCC11224
2223RNRHR4096PIM01119420Naresh ranganna KattavarPimpalgaon ki6260101001108CNRB00062601632
2223RNRHR4096PIM01051862ANUSAYA RANGANNA NILGIRWARPimpalgaon ki106911111016480UTIB0SNDCC13672
2223RNRHR4096PIM01051863ARCHANA SHRINIVAS GONEWARPimpalgaon ki106911111104308UTIB0SNDCC15168
2223RNRHR4096PIM01051864Chandrakant Viththal AamlePimpalgaon ki106911111016618UTIB0SNDCC13672
2223RNRHR4096PIM01051865Chinnu Ragho SalamPimpalgaon ki106911111106462UTIB0SNDCC13400
2223RNRHR4096PIM01049158Gaurav ramrao itakepellivarPimpalgaon ki106911111104286UTIB0SNDCC11632
2223RNRHR4096PIM01049159JYOTI GANGANNA NEMMANIWARPimpalgaon ki106911111102145UTIB0SNDCC14216
2223RNRHR4096PIM01049164SAPANA SANTOSHPimpalgaon ki106911111008169UTIB0SNDCC12584
2223RNRHR4096PIM01049165SUBHASH NARSINGRAO NEMMANIWARPimpalgaon ki106911111016494UTIB0SNDCC13808
2223RNRHR4096PIM01049167Sushama Pravin AayalenivarPimpalgaon ki106911111104281UTIB0SNDCC11088
2223RNRHR4096PIM00151345AASHIS KISHANRAO NEMMANIWARPimpalgaon ki106911111104295UTIB0SNDCC11904
2223RNRHR4096PIM00151519Aruna Lachamanna barevarPimpalgaon ki106911111106616UTIB0SNDCC11088
2223RNRHR4096PIM00151972DHIRAJ BHAGWANRAO NEMMANIWARPimpalgaon ki106911111104323UTIB0SNDCC12176
2223RNRHR4096PIM00151991DILIP NARSHINGRAO NEMMANIWARPimpalgaon ki32127621564SBIN00200572176
2223RNRHR4096PIM00152015DIPTI DEVRAO GONEWARPimpalgaon ki106911111108245UTIB0SNDCC12720
2223RNRHR4096PIM00152159GANGARAM NARSHING SALAMPimpalgaon ki106911111108239UTIB0SNDCC12040
2223RNRHR4096PIM00152246GOVINDRAO RANGANNA NEMMANIWARPimpalgaon ki106911111109991UTIB0SNDCC14080
2223RNRHR4096PIM00152395Jyoti Vyankatrao saturvarPimpalgaon ki106911111102819UTIB0SNDCC11768
2223RNRHR4096PIM00152425KAMALABAI GAGANNA NEMMANIWARPimpalgaon ki106911111016582UTIB0SNDCC12584
2223RNRHR4096PIM00152496KAUSHALYABAI RANGANNA NEMANIWARPimpalgaon ki106911111016499UTIB0SNDCC14488
2223RNRHR4096PIM00152537KIRAN GOVINDRAO TIRMANWARPimpalgaon ki106911111106572UTIB0SNDCC13128
2223RNRHR4096PIM00152569KISHTABAI RAGHOLU AAYNENIWARPimpalgaon ki106911111104325UTIB0SNDCC14352
2223RNRHR4096PIM00152898MEGHA VENKATRAO TIRMANWARPimpalgaon ki106911111112132UTIB0SNDCC12176
2223RNRHR4096PIM00153005Naina Santosh NemmanivarPimpalgaon ki106911111108235UTIB0SNDCC11360
2223RNRHR4096PIM00153035Narasingarao Devana NemanivarPimpalgaon ki106911111016578UTIB0SNDCC11496
2223RNRHR4096PIM00153083NARSHINGRAO LINGANA TOTAWARPimpalgaon ki106911111016538UTIB0SNDCC12312
2223RNRHR4096PIM00153091NARSINGRAO BHIMRAO DHADANJEPimpalgaon ki106911111016526UTIB0SNDCC13264
2223RNRHR4096PIM00153257PRABHA SHAYAM NEMMANIWARPimpalgaon ki106911111108244UTIB0SNDCC12584
2223RNRHR4096PIM00153320PRAMOD GOPALRAO JONAPELIWARPimpalgaon ki10691111114893UTIB0SNDCC12584
2223RNRHR4096PIM00153386PRITI DHIRAJ NEMMANIWARPimpalgaon ki106911111108238UTIB0SNDCC12040
2223RNRHR4096PIM00153390Priyanka Krushna TummalavarPimpalgaon ki106911111109979UTIB0SNDCC11496
2223RNRHR4096PIM00153530ramanna dharmpuri BarevarPimpalgaon ki106911111106615UTIB0SNDCC11088
2223RNRHR4096PIM00153650RANJANI AVINASH NEMMANIWARPimpalgaon ki106911111106542UTIB0SNDCC12584
2223RNRHR4096PIM00153842SANDHYA ANIL ETKEPALIWARPimpalgaon ki106911111108243UTIB0SNDCC12584
2223RNRHR4096PIM00153918SANTOSH NARAYANRAO NEMMANIWARPimpalgaon ki106911111102822UTIB0SNDCC12176
2223RNRHR4096PIM00153919SANTOSH NARSHINGRAO NEMMANIWARPimpalgaon ki106911111106509UTIB0SNDCC12856
2223RNRHR4096PIM00153934SANTOSH VANKANA SHRIMANAWARPimpalgaon ki106911111016509UTIB0SNDCC12448
2223RNRHR4096PIM00153945Sarita Sunil PisarivarPimpalgaon ki106911111006315UTIB0SNDCC11768
2223RNRHR4096PIM00153958Saumya Vyankatrao NemmanivarPimpalgaon ki106911111109878UTIB0SNDCC11224
2223RNRHR4096PIM00153966Savita Ramarav NemmanivarPimpalgaon ki106911111115302UTIB0SNDCC11768
2223RNRHR4096PIM00154075shashikala bhagvan MadapellivarPimpalgaon ki106911111104312UTIB0SNDCC11632
2223RNRHR4096PIM00154130SHIVANI NARSHINGRAO NEMMANIWARPimpalgaon ki106911111013246UTIB0SNDCC12584
2223RNRHR4096PIM00154164Shrinivas Gopalrao nemanivarPimpalgaon ki106911111016635UTIB0SNDCC11088
2223RNRHR4096PIM00154166shrinivas ramlu GonevarPimpalgaon ki106911111104324UTIB0SNDCC11632
2223RNRHR4096PIM00154181Shyam Narasingrao NemmanivarPimpalgaon ki106911111108234UTIB0SNDCC11224
2223RNRHR4096PIM00154230SUBHAS KANBA ADEPimpalgaon ki106911111016518UTIB0SNDCC12992
2223RNRHR4096PIM00154318SUMANBAI RAMLU TOTAWARPimpalgaon ki106911111114376UTIB0SNDCC12312
2223RNRHR4096PIM00154368Surekha Ashok AilenvarPimpalgaon ki106911111016468UTIB0SNDCC11088
2223RNRHR4096PIM00154414SUSHILABAI BHUMANNA TIRMANWARPimpalgaon ki106911111104326UTIB0SNDCC16120
2223RNRHR4096PIM00154678VIMAL LAXIMAN GORNAWARPimpalgaon ki106911111114374UTIB0SNDCC12176
2223RNRHR4096PIM00154689Vimalbai Mukundrao JonapellivarPimpalgaon ki106911111106548UTIB0SNDCC11088
2223RNRHR4096PIM00154739VISHKHA PRASHANT GONEWARPimpalgaon ki106911111114377UTIB0SNDCC12312
2223RNRHR4096PIM00154801Yadav Shkuntalabai Dnanoba BabuPimpalgaon ki106911111113241UTIB0SNDCC11632
2223RNRHR4096PIM00145212GANGARAM SHAYAMRAO KURSANGEPimpalgaon ki106911002109837UTIB0SNDCC12448
2223RNRHR4096PIM00145236ADITYA MUKUNDRAO NEMMANIWARPimpalgaon ki106911111108241UTIB0SNDCC12584
2223RNRHR4096PIM00145286AMBUTABAI NAGORAO NEMMANIWARPimpalgaon ki106911111016608UTIB0SNDCC11904
2223RNRHR4096PIM00145315ANANDRAO RAGHU SALAMPimpalgaon ki106911111016459UTIB0SNDCC13264
2223RNRHR4096PIM00145325Anil Ganganna NemmanivarPimpalgaon ki106911111109975UTIB0SNDCC11088
2223RNRHR4096PIM00145326ANIL GOVINDRAO TIRMANWARPimpalgaon ki106911111016574UTIB0SNDCC13128
2223RNRHR4096PIM00145333ANIL NARSHINGRAO NEMMANIWARPimpalgaon ki106911111016628UTIB0SNDCC12176
2223RNRHR4096PIM00146187Hanmanlu Ramlu GopavarPimpalgaon ki106911111108230UTIB0SNDCC11088
2223RNRHR4096PIM00145365Ankita Narasingrao AilenvarPimpalgaon ki106911111106641UTIB0SNDCC11768
2223RNRHR4096PIM00146241INDRABAI NARAYANPimpalgaon ki106911111016622UTIB0SNDCC11904
2223RNRHR4096PIM00145382ANUPAMA SAINATH NEMMNIWARPimpalgaon ki106911111016644UTIB0SNDCC12040
2223RNRHR4096PIM00146300JAYRAM BHIMRAO TODASAMPimpalgaon ki106911111104303UTIB0SNDCC12176
2223RNRHR4096PIM00146324jyoti Devarao TiramanvarPimpalgaon ki106911111106555UTIB0SNDCC11088
2223RNRHR4096PIM00145480ASHOK RAMLU KONDULWARPimpalgaon ki106911111016605UTIB0SNDCC14080
2223RNRHR4096PIM00146438KAVITA SUBHAS NEMMNIWARPimpalgaon ki106911111016475UTIB0SNDCC12584
2223RNRHR4096PIM00146490Kishtu Ramalu GopavarPimpalgaon ki106911111108231UTIB0SNDCC11088
2223RNRHR4096PIM00145635bhartabai madhav saturvarPimpalgaon ki106911111016649UTIB0SNDCC11088
2223RNRHR4096PIM00145660Bhimarao Godaru MadaviPimpalgaon ki106911111106513UTIB0SNDCC11088
2223RNRHR4096PIM00145663BHIMBAI BHIMRAO TODSAMPimpalgaon ki106911111016530UTIB0SNDCC14352
2223RNRHR4096PIM00145681BHIMRAO NARAYAN KHANDEPimpalgaon ki106911111016507UTIB0SNDCC13672
2223RNRHR4096PIM00145693BHUJANGRAO PANDURANG MADAVIPimpalgaon ki106911111109986UTIB0SNDCC12040
2223RNRHR4096PIM00146606LAXMAN VANKANA SHRIMANWARPimpalgaon ki106911111104567UTIB0SNDCC12176
2223RNRHR4096PIM00146613Laxmibai Bhimrao MadaviPimpalgaon ki106911111109983UTIB0SNDCC11768
2223RNRHR4096PIM00146624Laxmibai Swami KavativarPimpalgaon ki106911111104285UTIB0SNDCC11224
2223RNRHR4096PIM00146628Lchchha Godaru MadaviPimpalgaon ki106911111106514UTIB0SNDCC11088
2223RNRHR4096PIM00145738chandrakant Dnyanoba PadilePimpalgaon ki106911111106646UTIB0SNDCC11768
2223RNRHR4096PIM00145743CHANDRASHEKHAR MUKUNDRAO SIRMANWARPimpalgaon ki106911111006075UTIB0SNDCC11904
2223RNRHR4096PIM00146721MAMATA GOVINDRAO SIRMANWARPimpalgaon ki106911111102821UTIB0SNDCC12040
2223RNRHR4096PIM00145832Devarav Bhima SalamPimpalgaon ki106911111016483UTIB0SNDCC11768
2223RNRHR4096PIM00146814MINABAI NARAYAN NEMMANIWARPimpalgaon ki106911111108240UTIB0SNDCC12312
2223RNRHR4096PIM00145918DILIP RAMLU KONDULWARPimpalgaon ki106911111016606UTIB0SNDCC14080
2223RNRHR4096PIM00145934Dipabai Pravin NemmanivarPimpalgaon ki106911111106650UTIB0SNDCC11088
2223RNRHR4096PIM00145936dipak Linganna GonevarPimpalgaon ki80031415016UTIB0SNDCC11224
2223RNRHR4096PIM00146868Mukundrao Narayan SiramanvarPimpalgaon ki106911111104330UTIB0SNDCC11496
2223RNRHR4096PIM00146013Gajanan Nagorao KhandePimpalgaon ki106911111109984UTIB0SNDCC11768
2223RNRHR4096PIM00146970NARSHINGRAO NARAYAN DAGDELWARPimpalgaon ki106911111104298UTIB0SNDCC12176
2223RNRHR4096PIM00146973Narsing Dnanoba PadilePimpalgaon ki106911111016446UTIB0SNDCC11768
2223RNRHR4096PIM00147026NISHANT NAGESH SIRMANWARPimpalgaon ki106911111016552UTIB0SNDCC12312
2223RNRHR4096PIM00147143Prabha Naresh KattavarPimpalgaon ki106911111102835UTIB0SNDCC11768
2223RNRHR4096PIM00147219pranusha premasagar nemmanivarPimpalgaon ki106911111102831UTIB0SNDCC11496
2223RNRHR4096PIM00147275PREMSAGAR VITTALRAO NEMMANIWARPimpalgaon ki106911111016491UTIB0SNDCC15032
2223RNRHR4096PIM00147426RAMANA YADAVRAO NEMMANIWARPimpalgaon ki106911111016579UTIB0SNDCC14080
2223RNRHR4096PIM00147502Ramlu Ganganna KavativarPimpalgaon ki106911111102832UTIB0SNDCC11224
2223RNRHR4096PIM00147516Ranganna Lachchhanna IndralavarPimpalgaon ki106911111106568UTIB0SNDCC11632
2223RNRHR4096PIM00147657Sagar Ganganna NemmanivarPimpalgaon ki106911111109976UTIB0SNDCC11088
2223RNRHR4096PIM00147673SAINATH NARSHINGRAO NEMMANIWARPimpalgaon ki106911111016643UTIB0SNDCC12040
2223RNRHR4096PIM00147688SAMBHA PANDURANG MADAVIPimpalgaon ki106911111109987UTIB0SNDCC12040
2223RNRHR4096PIM00147801SANTOSHI MUKUNDRAO NEMMANIWARPimpalgaon ki106911111016535UTIB0SNDCC12584
2223RNRHR4096PIM00147810SARITA SANJAYPimpalgaon ki106911111108242UTIB0SNDCC12584
2223RNRHR4096PIM00147825SATISH MUKUDRAO NEMMANIWARPimpalgaon ki106911111016543UTIB0SNDCC12584
2223RNRHR4096PIM00147926Shankar Ramalu KavativarPimpalgaon ki106911111102833UTIB0SNDCC11224
2223RNRHR4096PIM00147959SHASHIKALA KANBA ADEPimpalgaon ki106911111104297UTIB0SNDCC12040
2223RNRHR4096PIM00148035Shriram Narayan NemmanivarPimpalgaon ki106911111100232UTIB0SNDCC11224
2223RNRHR4096PIM00148053Sindhu Nagesh SiramanvarPimpalgaon ki106911111016550UTIB0SNDCC11088
2223RNRHR4096PIM00148167Suman Ramalu KavativarPimpalgaon ki106911111102834UTIB0SNDCC11224
2223RNRHR4096PIM00148176Sumit Narayan NemmanivarPimpalgaon ki106911111108233UTIB0SNDCC11224
2223RNRHR4096PIM00148195Sunil Kishanrao PatilPimpalgaon ki106911111107691UTIB0SNDCC11088
2223RNRHR4096PIM00148286Swami Naganna KavativarPimpalgaon ki106911111016551UTIB0SNDCC11088
2223RNRHR4096PIM00148326TRUPATI DEVRAO GONEWARPimpalgaon ki30909030735UTIB0SNDCC12584
2223RNRHR4096PIM00148383UMESH JAYRAM TODSAMPimpalgaon ki106911111104300UTIB0SNDCC12176
2223RNRHR4096PIM00148416VAISHANVI SHRINIVAS NEMMANIWARPimpalgaon ki106911111102820UTIB0SNDCC11904
2223RNRHR4096PIM00148513VIKAS LAXIMAN MADAVIPimpalgaon ki106911111017690UTIB0SNDCC12176
2223RNRHR4096PIM00148518VIKRANT NAGORAV NEMMANIWARPimpalgaon ki106911111016496UTIB0SNDCC12584
2223RNRHR4096PIM00148586Vishal Vittharao NemmanivarPimpalgaon ki106911111109980UTIB0SNDCC11632
2223RNRHR4096PIM00148602VISHNU VITTHALRAO NEMMANIWARPimpalgaon ki106911111109990UTIB0SNDCC13264
2223RNRHR4096PIM00148653Yashanvant Ragho salamPimpalgaon ki106911111106460UTIB0SNDCC11088
2324RNRHR4096PIM02102690NACHIKET RAJESH NEMMANIWARPimpalgaon ki Ganeshapur106911111108248UTIB0SNDCC14624
×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

×